การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524

ผู้สมัครสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

1.      ผู้สมัคร Download แบบฟอร์ม พิมพ์เอกสาร  กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือ

2.      ผู้สมัคร Scan แบบคำร้องกรอกข้อมูลและลงนามเรียบร้อยแล้ว

3.      ผู้สมัคร Scan สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

4.      ผู้สมัคร Scan สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ต้องการแก้ไขชื่อ "บิดา"

ต้องแนบสำเนาเอกสารที่ระบุชื่อของ "บิดา" มาด้วย (ต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น

เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)

5.   ผู้สมัครจากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       หมายเหตุ : กรณีที่รูปถ่ายมีปัญหาให้ผู้สมัคร Scan รูปถ่ายใหม่ให้ถูกต้องตามที่กำหนด

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ติดต่อ 0 2534 3624-6, 06 2880 2616
E-mail: stat.rtafa@gmail.com
   

รองรับ Google Chrome และ Firefox

ท่านั้น