การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524

คะแนนเพิ่มพิเศษ

หมายเหตุ : การส่งคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ ๑๙.๑, ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ให้ส่งคะแนนเพิ่มพิเศษได้ในวันรายงานตัวสอบผ่านภาควิชาการ

           การส่งคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ ๑๙.๔ และ  ๑๙.๕  ให้ส่งคะแนนเพิ่มพิเศษได้ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ติดต่อ 0 2534 3624-6, 06 2880 2616
E-mail: stat.rtafa@gmail.com
   

รองรับ Google Chrome และ Firefox

ท่านั้น