การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524

 

การปฏิบัติตัวในวันสอบภาควิชาการ 

1. แต่งกายชุดนักเรียนหรือเครื่องแบบสถาบันเท่านั้น

2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ โดยบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่าย

    และตัวอักษร 

3. บัตรประจำตัวสอบที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้สมัคร ระบุเลขประจำตัวสอบ ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

    และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าสมบูรณ์

 

สำหรับผู้สมัครที่รูปถ่ายมีปัญหา

หากตรวจสอบสถานะแล้วมีสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว แต่รูปถ่ายมีปัญหา" ให้ปฏิบัติดังนี้

1.    Scan รูปถ่ายประเภท .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB (ต้องเป็นรูปนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก) และสำเนาบัตรประชาชน

2.    ส่งมาที่ 

ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ด่วนที่สุด

ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัคร ภายหลังขอแก้ไขข้อมูล 2 วัน 

        ***ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะทุกคน เพื่อดูว่าการสมัครของท่านมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขการสมัครของท่านจะถือว่าไม่สมบูรณ์***

                                     

 

 


  

 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ติดต่อ 0 2534 3624-6, 06 2880 2616
E-mail: stat.rtafa@gmail.com
   

รองรับ Google Chrome และ Firefox

ท่านั้น